Chuyển đến:
Search Our Site:


Đặt mua
Hăy đăng kí để nhận được từ chúng tôi tạp chí về An toŕn thực phẩm, těnh hěnh thị trường vŕ thông tin khách hŕng mới theo từng quý.

Đặt mua Không đặt mua

Food Safety Consultancy

Tư vấn về an toàn thực phẩm

Mục đích của dịch vụ này là cung cấp các chương trình đào tạo và thông tin cần thiết với chi phí hợp lý để nâng cao tay nghề nhân viên, giảm thiều rủi ro và bảo vể sức khỏe cộng đồng.

Kết quả các bạn nhận được là thông tin và dịch vụ hợp lý ở cả Singapore và khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. Chúng tôi hỗ trợ ở tất cả các lĩnh vực công nghệ thực phẩm bao gồm sản xuất, chế biến, phân phối, và ở các cửa hàng tạp hóa, viện nghiên cứu và công cộng.

Chúng tôi cung cấp kiến thức về an toàn thực phẩm. dịch vụ của chúng tôi sẽ được thiết kế cho phù hợp với nhu cầu nguyên tắc của công ty.

Xin được tóm tắc dịch vụ của chúng tôi như sau:

  • Tư vấn chuyên biệt
  • Dịch vụ huấn luyện và kiểm soát công ty chế biến thực phẩm và đồ uống
  • Hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm
  • Dịch vụ thiết lập các phòng thí nghiệm

Tất cả đề tuân theo tiêu chuẩn ISO22000:2005, HACCP, BRC & GMP

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ qua email info@uniglobesolutions.com
hoặc gọi +65 9108 68634
© 2008 UNIGLOBE Business and Marketing Solutions | Tel: +84 8 62583363 | Email: info@uniglobesolutions.vn |Designed and built by junocube.com